1. Ai sẽ tham gia bảo hiểm y tế?

Bạn Duy đang làm việc tại nhà máy, do đó sẽ tham gia Bảo hiểm y tế của công ty.

Bạn Anh làm việc tại nông trại cá nhân, do đó sẽ tham gia Bảo hiểm y tế quốc gia.

Bảo hiểm y tế công ty

Hãy hỏi công ty để biết bạn có được đăng ký tham gia bảo hiểm y tế của công ty hay không.

Bảo hiểm y tế quốc dân

Người tham gia bảo hiểm y tế quốc dân là:
• Người không tham gia bảo hiểm y tế tại công ty
• Người dưới 75 tuổi
• Người nước ngoài cư trú tại Nhật lâu hơn 3 tháng
* Những người có tư cách lưu trú đặc biệt như lưu trú với mục đích điều trị y tế trong các hoạt động đặc biệt sẽ không thể tham gia loại bảo hiểm này.

3 Bình luận

Đánh giá