1. Có những loại bảo hiểm y tế nào?

Ở Nhật Bản có “Bảo hiểm y tế của công ty” và “Bảo hiểm y tế quốc dân”. Thực tập sinh kỹ năng sẽ tham gia một trong hai loại này

3 Bình luận

Đánh giá