Gửi thêm câu hỏi

Thêm câu hỏi

Cuốn Sổ tay được soạn thảo và thiết kế dành cho người lao động Việt Nam di cư đang làm việc tại Nhật Bản hoặc những người sẽ đến Nhật Bản làm việc.